redbag.vn

Kỳ hạn

3 - 6 tháng

Vay lần đầu

1.000.000đ

Lãi suất tối đa 4%/tháng, thu phí dịch vụ, trả chậm, trả sớm