Vay tiêu dùng với lãi suất từ 0%

Top những gói vay tiêu dùng từ đối tác tài chính uy tín được giải ngân nhanh nhất.

Các khoản vay tiêu dùng có lãi suất ưu đãi hiện nay.

Hạn mức

3.000.000 - 15.000.000đ

Kỳ hạn

3 tháng - 6 tháng

% lãi suất tham khảo

1%/tháng

CHỌN KHOẢN VAY NÀY

Hạn mức

500.000 - 15.000.000đ

Kỳ hạn

7 ngày - 12 tháng

% lãi suất tham khảo

1%/tháng

CHỌN KHOẢN VAY NÀY

Hạn mức

1.000.000 - 10.000.000đ

Kỳ hạn

7 ngày - 6 tháng

% lãi suất tham khảo

1.5%/tháng

CHỌN KHOẢN VAY NÀY

Hạn mức

500.000 - 18.000.000đ

Kỳ hạn

3 tháng - 6 tháng

% lãi suất tham khảo

1,2%/tháng

CHỌN KHOẢN VAY NÀY

Hạn mức

1.000.000 - 17.000.000đ

Kỳ hạn

3 tháng - 6 tháng

% lãi suất tham khảo

1%/tháng

CHỌN KHOẢN VAY NÀY

Hạn mức

100.000 - 20.000.000đ

Kỳ hạn

10 ngày - 12 tháng

% lãi suất tham khảo

1,5%/tháng

CHỌN KHOẢN VAY NÀY

Hạn mức

1.000.000 - 10.000.000đ

Kỳ hạn

7 ngày - 6 tháng

% lãi suất tham khảo

1%/tháng

CHỌN KHOẢN VAY NÀY

Hạn mức

500.000 - 10.000.000đ

Kỳ hạn

7 ngày - 6 tháng

% lãi suất tham khảo

1%/tháng

CHỌN KHOẢN VAY NÀY

Hạn mức

500.000 - 30.000.000đ

Kỳ hạn

3 tháng - 4 tháng

% lãi suất tham khảo

0%

CHỌN KHOẢN VAY NÀY

Hạn mức

500.000 - 10.000.000đ

Kỳ hạn

7 ngày - 65 ngày

% lãi suất tham khảo

1,5%/tháng

CHỌN KHOẢN VAY NÀY

Hạn mức

1.000.000 - 10.000.000đ

Kỳ hạn

7 ngày - 6 tháng

% lãi suất tham khảo

1%/ngày

CHỌN KHOẢN VAY NÀY

Hạn mức

1.000.000 - 15.000.000đ

Kỳ hạn

10 ngày - 12 tháng

% lãi suất tham khảo

2.5%/tháng

CHỌN KHOẢN VAY NÀY

Hạn mức

500.000 - 900.000.000đ

Kỳ hạn

3 tháng - 12 tháng

% lãi suất tham khảo

1.1% tháng

CHỌN KHOẢN VAY NÀY

Hạn mức

500.000 - 5.000.000đ

Kỳ hạn

30 ngày - 5 tháng

% lãi suất tham khảo

1.1%/tháng

CHỌN KHOẢN VAY NÀY

Hạn mức

500.000 - 15.000.000đ

Kỳ hạn

3 tháng - 6 tháng

% lãi suất tham khảo

1%/tháng

CHỌN KHOẢN VAY NÀY

Hạn mức

1.000.000 - 17.000.000đ

Kỳ hạn

3 tháng - 6 tháng

% lãi suất tham khảo

1%/tháng

CHỌN KHOẢN VAY NÀY

Hạn mức

500.000 - 10.000.000đ

Kỳ hạn

3 tháng - 4 tháng

% lãi suất tham khảo

1%/tháng

CHỌN KHOẢN VAY NÀY

Hạn mức

1.000.000 - 2.000.000.000đ

Kỳ hạn

3 tháng - 36 tháng

% lãi suất tham khảo

1%/tháng

CHỌN KHOẢN VAY NÀY

Hạn mức

20.000.000 - 200.000.000đ

Kỳ hạn

12 tháng - 60 tháng

% lãi suất tham khảo

1.3%/tháng

CHỌN KHOẢN VAY NÀY

Hạn mức

1.000.000 - 10.000.000đ

Kỳ hạn

3 tháng - 6 tháng

% lãi suất tham khảo

1.5%/tháng

CHỌN KHOẢN VAY NÀY

Hạn mức

500.000 - 15.000.000đ

Kỳ hạn

7 ngày - 36 tháng

% lãi suất tham khảo

0.3%/tháng

CHỌN KHOẢN VAY NÀY

Hạn mức

0 - 100.000.000đ

Kỳ hạn

3 tháng - 12 tháng

% lãi suất tham khảo

1.1%/tháng

CHỌN KHOẢN VAY NÀY

Hạn mức

500.000 - 10.000.000đ

Kỳ hạn

3 tháng - 4 tháng

% lãi suất tham khảo

1%/tháng

CHỌN KHOẢN VAY NÀY

Hạn mức

1.000.000 - 80.000.000đ

Kỳ hạn

30 ngày - 36 tháng

% lãi suất tham khảo

1.67%/tháng

CHỌN KHOẢN VAY NÀY

Hạn mức

1.000.000 - 80.000.000đ

Kỳ hạn

12 tháng - 36 tháng

% lãi suất tham khảo

1.67%/tháng

CHỌN KHOẢN VAY NÀY

Hạn mức

500.000 - 10.000.000đ

Kỳ hạn

10 ngày - 70 ngày

% lãi suất tham khảo

0.9%/tháng

CHỌN KHOẢN VAY NÀY

Hạn mức

100.000 - 20.000.000đ

Kỳ hạn

10 ngày - 12 tháng

% lãi suất tham khảo

1,5%/tháng

CHỌN KHOẢN VAY NÀY

Hạn mức

250.000 - 15.000.000đ

Kỳ hạn

3 tháng - 6 tháng

% lãi suất tham khảo

1%/tháng

CHỌN KHOẢN VAY NÀY

Hạn mức

500.000 - 10.000.000đ

Kỳ hạn

4 tháng - 12 tháng

% lãi suất tham khảo

0.3%/tháng

CHỌN KHOẢN VAY NÀY

Hạn mức

1.000.000 - 15.000.000đ

Kỳ hạn

10 ngày - 12 tháng

% lãi suất tham khảo

2.5%/ tháng

CHỌN KHOẢN VAY NÀY

Hạn mức

10.000.000 - 300.000.000đ

Kỳ hạn

12 tháng - 48 tháng

% lãi suất tham khảo

1.5%/tháng

CHỌN KHOẢN VAY NÀY

Hạn mức

500.000 - 15.000.000đ

Kỳ hạn

3 tháng - 6 tháng

% lãi suất tham khảo

1%tháng

CHỌN KHOẢN VAY NÀY

Hạn mức

3.000.000 - 30.000.000đ

Kỳ hạn

3 tháng - 12 tháng

% lãi suất tham khảo

1.5%/tháng

CHỌN KHOẢN VAY NÀY

Hạn mức

2.000.000 - 70.000.000đ

Kỳ hạn

3 tháng - 36 tháng

% lãi suất tham khảo

1,7%/tháng

CHỌN KHOẢN VAY NÀY

Hạn mức

0 - 100.000.000đ

Kỳ hạn

0 - 36 tháng

% lãi suất tham khảo

2.42%/tháng

CHỌN KHOẢN VAY NÀY

Hạn mức

1.000.000 - 10.000.000đ

Kỳ hạn

60 ngày - 12 tháng

% lãi suất tham khảo

1%/tháng

CHỌN KHOẢN VAY NÀY

Hạn mức

500.000 - 15.000.000đ

Kỳ hạn

7 ngày - 12 tháng

% lãi suất tham khảo

1%/tháng

CHỌN KHOẢN VAY NÀY

Hạn mức

5.000.000 - 25.000.000đ

Kỳ hạn

3 tháng - 36 tháng

% lãi suất tham khảo

3%/tháng

CHỌN KHOẢN VAY NÀY

Hạn mức

1.000.000 - 500.000.000đ

Kỳ hạn

6 tháng - 36 tháng

% lãi suất tham khảo

1.1%/tháng

CHỌN KHOẢN VAY NÀY

Hạn mức

1.000.000 - 30.000.000đ

Kỳ hạn

30 ngày - 40 tháng

% lãi suất tham khảo

0.85%/tháng

CHỌN KHOẢN VAY NÀY

Hạn mức

1.000.000 - 15.000.000đ

Kỳ hạn

7 ngày - 12 tháng

% lãi suất tham khảo

1,5%/tháng

CHỌN KHOẢN VAY NÀY

Hạn mức

100.000 - 10.000.000đ

Kỳ hạn

3 tháng - 6 tháng

% lãi suất tham khảo

10,95%/năm

CHỌN KHOẢN VAY NÀY

Hạn mức

50.000.000 - 1.600.000.000đ

Kỳ hạn

0 - 12 tháng

% lãi suất tham khảo

1,2%/tháng

CHỌN KHOẢN VAY NÀY

Hạn mức

1.000.000 - 70.000.000đ

Kỳ hạn

30 ngày - 12 tháng

% lãi suất tham khảo

4.5%

CHỌN KHOẢN VAY NÀY

Hạn mức

1.000.000 - 15.000.000đ

Kỳ hạn

3 tháng - 24 tháng

% lãi suất tham khảo

1,5%/tháng

CHỌN KHOẢN VAY NÀY

Hạn mức

1.000.000 - 15.000.000đ

Kỳ hạn

3 tháng - 24 tháng

% lãi suất tham khảo

1,5%/tháng

CHỌN KHOẢN VAY NÀY

Hạn mức

1.000.000 - 15.000.000đ

Kỳ hạn

3 tháng - 24 tháng

% lãi suất tham khảo

1.5%/tháng

CHỌN KHOẢN VAY NÀY

Hạn mức

10.000.000 - 70.000.000đ

Kỳ hạn

6 tháng - 36 tháng

% lãi suất tham khảo

1.71%/tháng

CHỌN KHOẢN VAY NÀY

Vay tiêu dùng là gì?

Vay tiêu dùng là hình thức cho vay tín chấp hoặc vay thế chấp mà vốn được sử dụng cho mục đích tiêu dùng cá nhân. Đối với việc vay vốn từ các tổ chức tín dụng bạn có thể sử dụng vốn với mục đích sau:

Vay tiền mua nhà hoặc sửa chữa nhà cửa

Vay tiền du học, vay du lịch, vay khám chữa bệnh

Vay tiền mua xe trả góp (xe tiền mua xe máy,
vay tiền mua ô tô, vay tiền mua xe tải, v.v...)

Vay tiền mua hàng trả góp

Một ví dụ dễ hiểu hơn chắc hẳn ai cũng đã từng sử dụng 1 lần đó là dịch vụ mua hàng trả góp tại các cửa hàng FPT Shop hay các trung tâm điện máy. Bạn vẫn được sử dụng sản phẩm mà chỉ phải thanh toán 30% giá trị sản phẩm thậm chí có thời gian kích cầu tiêu dùng bạn chỉ phải trả trước 0 đồng.

Vậy có nên vay tiêu dùng không?

Vì với mục đích tiêu dùng hạn mức nhỏ (dưới 20 triệu) bạn hoàn toàn có thể vay tiêu dùng chỉ cần chứng minh nhân dân. Tuy nhiên, hạn mức giải ngân còn tùy thuộc vào các yếu tố như bạn vay là bao nhiêu, bạn có tài sản đảm bảo hay không, điểm tín dụng cá nhân... Với trường hợp vay vốn kinh doanh hoặc mua sản phẩm giá trị cao, nhiều người thường chọn vay thế chấp vì lãi suất sẽ thấp hơn so với vay tín chấp, rủi ro cho bên cho vay thấp hơn.

Mách bạn mẹo nhỏ vay tiêu dùng 0%

Khi mua hàng tại các trung tâm điện máy, tất cả các sản phẩm được mua với mức ưu đãi vay 0%. Ngoài ra với lịch sử tín dụng tốt, luôn thanh toán đúng hạn, bạn hoàn toàn có thể được duyệt vay tín chấp với lãi suất 0%.Tuy nhiên, bạn nên tính toán kỹ chi tiêu trước khi vay tiền để tránh bị nợ xấu.

  

Bắt đầu tìm kiếm khoản vay phù hợp nhất với bạn ngay hôm nay 

TÌM KIẾM KHOẢN VAY