BlogKiến thức vay10+ Mẫu giấy xác nhận lương, thư xác nhận thu nhập cá nhân mới nhất 2023

10+ Mẫu giấy xác nhận lương, thư xác nhận thu nhập cá nhân mới nhất 2023

RedBag Team 12/01/2023
  1. 1. Mẫu xác nhận thu nhập cá nhân năm mới nhất 2023
  2. 2. Mẫu thư xác nhận thu nhập 01: Dành cho CBNV của công ty
  3. 3. Mẫu giấy xác nhận lương 02: Dành cho CBNV của công ty
  4. 4. Mẫu xác nhận thu nhập 03: Dành cho CBNV của công ty
  5. 5. Mẫu đơn xin xác nhận lương 04: Dành cho CBNV của công ty
  6. 6. Mẫu giấy xác nhận bảng lương 05: Cho CBNV tại công ty
  7. 7. Mẫu thư xác nhận thu nhập cá nhân của UBND

Tổng hợp các mẫu xác nhận lương, thư xác nhận thu nhập cá nhân mới nhất 2023. Truy cập RedBag ngay để tải mẫu xác nhận bảng lương file word nhé!

Bạn lo lắng khi vay nhiều nơi thì phải nhớ nhiều mật khẩu và Email đăng nhập mỗi nơi một kiểu.
Đăng ký Thành viên RedBag ngay!

80% khách hàng tìm được nơi mượn tiền ưng ý
✓ Duyệt dễ, nhận tiền nhanh 24/7 nhờ RedBag gợi ý đúng với hồ sơ
✓ Quản lý lịch sử vay nhiều nơi chỉ 1 tài khoản RedBag
✓ Miễn phí trọn đời

[embed_offer]

1. Mẫu xác nhận thu nhập cá nhân năm mới nhất 2023

Mẫu giấy xác nhận thu nhập cá nhân hay còn được gọi là thư xác nhận thu nhập. Mẫu giấy này thường dùng để xin visa đi nước ngoài, vay tiền mặt nhanh hay mở thẻ tín dụng.

mẫu xác nhận lương

Mẫu giấy xác nhận thu nhập cá nhân hay còn được gọi là thư xác nhận thu nhập

Trong năm 2023 tới, hiện chưa có văn bản nào dự kiến có hiệu lực liên quan đến mẫu thư xác nhận thu nhập. Mà vẫn sẽ sử dụng mẫu xác nhận lương được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

Chính vì thế, cho đến khi có văn bản thay thế hoặc mẫu mới được ban hành, thì trong năm 2023 tới, khi xác nhận thu nhập, doanh nghiệp vẫn tiến hành sử dụng mẫu theo Thông tư 156/2013.

Tải file word

giấy xác nhận thu nhập cá nhân

Dưới đây là mẫu giấy xác nhận thu nhập sẽ được sử dụng trong năm 2023:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THƯ XÁC NHẬN THU NHẬP

Năm 2023

Thay mặt tổ chức, cá nhân trả thu nhập: (Tên tổ chức/cá nhân) ....................

Tôi xin xác nhận về việc ông/bà:

1. Họ và tên: ...................................................

2. Chức vụ (nếu có): .......................................

Được bổ nhiệm tới công tác tại Việt Nam với các chi tiết sau:

3. Ngày đến Việt Nam: Ngày.........tháng........năm.......

4. Thu nhập trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm .... đến ngày 31 tháng 12 năm.......

Số tiền là ............…..đồng

Trong đó:

a. Tại Việt nam: ...................đồng

b. Tại nước ngoài: ..................đồng

5. Các khoản bị khấu trừ ngoài Việt Nam (nếu có): ..........................

- Thuế thu nhập cá nhân: ....................

- Bảo hiểm xã hội hoặc các loại bảo hiểm bắt buộc tương tự: ..................

- Các khoản bị khấu trừ khác: ........................

6. Tiền thuê nhà cho ông/bà ........... tại Việt Nam là do .............(ghi rõ tên tổ chức/cá nhân) trả, số tiền là: .............đồng.

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

Gửi kèm:

Hợp đồng lao động số .............ngày ....... tháng ....... năm .......

                                                                                                       

......., ngày ....... tháng ....... năm 2023

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP

CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

86% thành viên RedBag đăng ký các app vay tiền online mới dưới đây thành công và nhận được tiền 24/24:

logo oncredit

Vay 20 triệu

Đăng ký
logo robocash

Vay 10 triệu

Đăng ký
logo jeff app

Vay 30 triệu

Đăng ký
logo credy

Vay 15 triệu

Đăng ký
logo tamovn

Vay 40 triệu

Đăng ký

2. Mẫu thư xác nhận thu nhập 01: Dành cho CBNV của công ty

Tải file word

đơn xin xác nhận lương

Chi tiết mẫu giấy xác nhận thu nhập số 01 ngay dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

GIẤY XÁC NHẬN THU NHẬP

Kính gửi: ..............................................................

Tên tôi là: .............................................................

CMND/CCCD số: ....................  Ngày cấp: ..................... Nơi cấp: .......................

Hiện nay đang làm việc tại (tên, địa chỉ): .......................................................

Chức vụ: ..........................................................

Thời hạn hợp đồng lao động: ..........................

Mức lương hiện nay: .......................................

Tổng thu nhập hàng tháng: ..............................

Tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật!

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÔNG TÁC

 

 

.........., ngày ..... tháng ..... năm 2023

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

3. Mẫu giấy xác nhận lương 02: Dành cho CBNV của công ty

Tải file word

mẫu giấy xác nhận thu nhập file word

RedBag mời bạn xem ngay mẫu giấy xác nhận thu nhập file word dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

XÁC NHẬN THU NHẬP HÀNG THÁNG 

Tên công ty: ............................................

Địa chỉ: ....................................................

Mã số thuế: .............................................

Xác nhận Ông/Bà: ...................................

Số CMND: ...............................................

Cấp ngày: ................................................

Nơi cấp: ...................................................

Đang công tác tại: ....................................

Chức vụ: ..................................................

Thu nhập hàng tháng: ....................VNĐ (bao gồm lương và các khoản phụ cấp)

                                                                                                            

..............., ngày … tháng … năm 2023 

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

4. Mẫu xác nhận thu nhập 03: Dành cho CBNV của công ty

Tải file word

thư xác nhận thu nhập

RedBag mời bạn xem ngay mẫu thư xác nhận thu nhập đơn giản dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN THU NHẬP 

Họ và tên: ............................

Số CMND: ........................... Cấp ngày: ................... Nơi cấp: ...................

Địa chỉ thường trú: .......................................

Hiện đang làm việc tại (ghi tên đầy đủ của công ty): ............................

Địa chỉ công ty: .............................................

Mã số thuế: ................................... Số điện thoại:.........................

Bộ phận: ............................ Chức vụ: ......................................

Loại hợp đồng lao động: .........................................................

Mức lương chính: ............................. VNĐ/tháng

Phụ cấp: ..................... VNĐ/tháng

Tổng thu nhập: ......................... VNĐ/tháng

 

  .............., ngày…tháng…năm 2023
Xác nhận của Công ty
Xác nhận các thông tin về chức vụ, thời gian làm việc, thu nhập nêu trên là chính xác
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

5. Mẫu đơn xin xác nhận lương 04: Dành cho CBNV của công ty

Tải file word

giấy xác nhận lương

RedBag mời bạn xem ngay mẫu giấy xác nhận lương số 04:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN THU NHẬP

Kính gửi: ................................................

Tôi tên là: ...............................................

Đang làm việc tại: ...................................

Địa chỉ: ...................................................

Chức vụ: .................................................

Loại hợp đồng lao động: .........................

Thu nhập 3 tháng gần nhất:

Mục đích xác nhận: ..................................

Tôi xin cam kết những thông tin trên là đúng sự thật!

  ...................., ngày ..... tháng….. năm 2023

Xác nhận của Công ty

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

6. Mẫu giấy xác nhận bảng lương 05: Cho CBNV tại công ty

Tải file word

giấy xác nhận lương 3 tháng gần nhất

RedBag mời bạn xem ngay mẫu giấy xác nhận lương số 04:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN THU NHẬP

Từ .../.../2023 đến .../.../2023

Kính gửi: ..................................................

Tôi tên là: .................................................

Sinh ngày : ...............................................

Số CMND: ..................... Cấp ngày: ................... Nơi cấp: .................

Địa chỉ thường trú: ..................................

Nay tôi làm đơn này kính mong Ban giám đốc xác nhận cho tôi những thông tin sau:

Đơn vị công tác:.......................................

Địa chỉ: ....................................................

Vị trí công việc: .......................................

Tổng thu nhập 3 tháng gần nhất:

STT Thời gian Lương cơ bản Phụ cấp, thưởng Tổng cộng
1 Tháng .../2022      
2 Tháng .../2022      
3 Tháng .../2022      

Lý do xác nhận: ......................................

Chân thành cảm ơn!

  ................., ngày….. tháng….. năm 2023

Xác nhận của Công ty

Xác nhận các thông tin về chức vụ, thời gian làm việc, thu nhập nêu trên là chính xác

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

7. Mẫu thư xác nhận thu nhập cá nhân của UBND

Mẫu giấy xác nhận thu nhập cá nhân này khá đặc biệt. Đây là mẫu thư dành cho những người lao động tự do như nông, lâm, ngư nghiệp, lái xe,... hay những hộ kinh doanh không có giấy phép.

Như bạn cũng đã biết thì công việc tự do rất khó xin xác nhận. Do đó, chỉ có cách xin xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp phường xã nơi sinh sống và làm việc. Việc có xin được hay không còn tùy thuộc vào từng khu vực hay mối quan hệ của người đó.

Dưới đây là mẫu đơn xin xác nhận lương của UBND.

Tải file word

giấy xác nhận bảng lương

RedBag mời bạn xem ngay mẫu giấy xác nhận lương số 04:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN THU NHẬP

Kính gửi: Ủy Ban Nhân Dân …......................

Tôi tên là: .......................................................

Sinh ngày: .....................................................

Số CMND: .................... Cấp ngày: .............. Nơi cấp: ................

Địa chỉ thường trú: .........................................

Nay tôi làm Giấy xác nhận này kính mong Ủy Ban Nhân Dân ………... xác nhận cho tôi những thông tin sau:

-  Nguồn thu nhập 1

Loại hình: .................................... (ví dụ: buôn bán)

Địa chỉ: ..........................................................

Thu nhập hàng tháng: ...................................

- Nguồn thu nhập 2

Loại hình: .................................... (ví dụ: cho thuê tài sản)

Địa chỉ: ............................................................

Thu nhập hàng tháng: .....................................

Tổng thu nhập hàng tháng từ tất cả các nguồn thu nhập là ........................ VNĐ

Mục đích xác nhận: ........................................

Tôi xin cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai./.

                                                                                                            

..............., ngày … tháng … năm 20...

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Tổng kết

Trên đây là tổng hợp những mẫu giấy xác nhận lương, thư xác nhận thu nhập cá nhân mới nhất 2023. Các mẫu đơn này đã được RedBag căn chỉnh lại phù hợp với nhiều đối tượng sử dụng.

Hy vọng sẽ giúp ích cho bạn. Bạn chỉ cần điền hoàn chỉnh thông tin một cách chính xác nhé.

RedBag

Bài viết mới nhất

Xem tất cả

Bài viết đọc nhiều

Đừng quên đăng ký để nhận tin mới nhất!

Hàng tuần RedBag sẽ gửi tài liệu tổng hợp về Kiến thức quản lý tài chính cá nhân hiệu quả cho bạn qua Email

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN