Hạn mức

30

triệu


Lãi suất

3.99

%/tháng

Phí thường niên

150 000đ

Thu nhập

10 000 000đ

Thời gian miễn lãi

45 ngày