Hạn mức

20.000.000  -  1.000.000.000đ

Kỳ hạn

0 - 36 tháng

% lãi suất tham khảo

2,79%/tháng

Chọn thẻ này