redbag.vn

Hạn mức

70

triệu


Lãi suất

3.5

%/tháng

Phí thường niên

299 000đ

Thu nhập

10 000 000đ

Thời gian miễn lãi

45 ngày

Miễn phí thường niên cho năm tiếp theo nếu tổng chi tiêu của thẻ chính và thẻ phụ tối thiểu 50 triệu.