Hạn mức

900

triệu


Lãi suất

33

%/năm

Phí thường niên

2 700 000đ

Thu nhập

35 000 000đ

Thời gian miễn lãi

25 ngày

Bộ quà tặng mở thẻ trị giá 17.300.000 đồng chỉ với 700.000 đồng.