redbag.vn

Hạn mức

900

triệu


Lãi suất

33

%/năm

Phí thường niên

2 700 000đ

Thu nhập

35 000 000đ

Thời gian miễn lãi

25 ngày

Bộ quà tặng mở thẻ trị giá 17 300 000 đồng chỉ với 700 000 đồng.