Hạn mức

1

tỷ


Lãi suất

3

%/tháng

Phí thường niên

1 000 000đ

Thu nhập

10 000 000đ

Thời gian miễn lãi

45 ngày