Hạn mức

1

tỷ


Lãi suất

2.79

%/tháng

Phí thường niên

1 200 000đ

Thu nhập

20 000 000đ

Thời gian miễn lãi

45 ngày