redbag.vn

Hạn mức

900

triệu


Lãi suất

2.8

%/tháng

Phí thường niên

1 200 000đ

Thu nhập

15 000 000đ

Thời gian miễn lãi

55 ngày

Chỉ hỗ trợ mở thẻ tại TP. Hồ Chí Minh. Hoàn tiền đến 7 200 000đ/năm.