Hạn mức

70

triệu


Lãi suất

3.99

%/tháng

Phí thường niên

299 000đ

Thu nhập

10 000 000đ

Thời gian miễn lãi

45 ngày