redbag.vn

Hạn mức

1

tỷ


Lãi suất

2.8

%/tháng

Phí thường niên

699 000đ

Thu nhập

15 000 000đ

Thời gian miễn lãi

45 ngày

Miễn phí thường niên khi chi tiêu 500 000đ trong 30 ngày đầu tiên