redbag.vn

Hạn mức

500

triệu


Lãi suất

2.8

%/tháng

Phí thường niên

499 000đ

Thu nhập

10 000 000đ

Thời gian miễn lãi

45 ngày

Hoàn tiền 6% cho mua sắm Online. Miễn phí thường niên (có điều kiện kèm theo)